0
ปี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์<br>
0
kV
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด <br>
0
ตัน
กำลังการผลิต/ปี <br>
0
ตัน
ที่ส่งมอบให้ลูกค้า <br>

โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคม

จากความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ในธุรกิจออกแบบและผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงรายแรกของไทย มากว่า 53 ปี

บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจให้เป็นบริษัทผู้ผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
และสถานีไฟฟ้าย่อย ที่ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
และจากภาคเอกชนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

และบริษัทฯ ยังเป็นผู้ออกแบบและผลิต เสาโทรคมนาคม (Telecommunication Tower) 
ที่ติดตั้งในโครงข่ายบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทุกราย

บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2555
และเพิ่มทุนจดทะเบียน 1,900 ล้านบาท ในปี 2558

จากพื้นฐานธุรกิจที่ได้สร้างมายาวนาน ในด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานไฟฟ้าและโทรคมนาคม
(Infrastructure for Electric Power and Telecom) เราจะยังคงพัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
ด้วยฐานเทคโนโลยี (Technology-based) เพื่อรับมือกับโลกยุคใหม่ และจะก้าวเดินไปข้างหน้า
เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานและการสื่อสารในปัจจุบัน และอนาคต

ธุรกิจของเรา

ภาพรวมธุรกิจ
ผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง และสถานีไฟฟ้าย่อย
ผลิตเสาโทรคมนาคม
ธุรกิจโทรคมนาคม
บริการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน

เอกสารเผยแพร่

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเจริญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีหลักปฏิบัติ 5หมวด ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออก “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560” หรือ “Corporate Governance Code for Listed Companies 2017” (CG Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่จะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทนำไปปรับใช้ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของบริษัท จำนวน 14 ข้อ ที่บริษัทเลือกใช้แตกต่างไปจากแนวปฏิบัติ โดยได้อธิบายเหตุผลคำชี้แจงถึงการปฏิบัติที่เลือกใช้แตกต่างไปไว้ในรายงานการประชุมแล้ว…

นโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ

เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม ในการประกอบธุรกิจ จึงได้จัดทำจรรยาบรรณเพื่อให้ทุกคนใช้เป็นแนวทาง หรือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณที่จัดทำขึ้นถือเป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเป็นหลักชี้นำการกระทำของพนักงานทั้งองค์กร และวิถีทางที่บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยการสร้างค่านิยมให้พนักงานยึดถือปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน เพื่อเป็นกลไกช่วยให้นำไปสู่เป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้และเสริมสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กรจรรยาบรรณฉบับนี้เป็นแนวปฏิบัติเบื้องต้นที่ทุกคนพึงปฏิบัติตาม และจัดทำขึ้นในสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ทุกกรณี ทุกท่านควรศึกษา และทำความเข้าใจอย่างท่องแท้ และรักษาจรรยาบรรณฉบับนี้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทในเครือ ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทต่อต้านการทุจริตให้สินบนและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบด้วยตระหนักดีว่า การทุจริตให้สินบนและการคอร์รัปชั่นนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการภายในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีสร้างความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยยึดหลักเป็นวัฒนธรรมและค่านิยมหนึ่งในองค์กร

บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์“แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”โดยจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด

Collective Action Coalition of the Private Sector Against Corruption

ช่องทางการร้องเรียน

ติดต่อเรา

สำนักงานพระราม 3

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

ติดต่อ

โทรศัพท์ : +662 049 1041 (สำนักงานพระราม3)
โทรศัพท์ : +662 543 9020 (โรงงาน)
อีเมล : info@uwc.co.th

แบบฟอร์มถึงเรา