คณะกรรมการบริษัท

นายธนาธิป อุปัติศฤงค์

ประธานกรรมการบริษัท

นายธีรชัย ลีนะบรรจง

รองประธานกรรมการบริษัท

.................

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายเพียรชัย ถาวรรัตน์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร. นที นาคธนสุกาญจน์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล

กรรมการ

นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง

กรรมการ