คณะกรรมการบริหาร

นายธีรชัย ลีนะบรรจง

ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายการเงินและบัญชี

นายมณฑล เชตุวัลลภกุล

รองกรรมการผู้จัดการ
สายการเงินและบัญชี

นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง

รองกรรมการผู้จัดการ
สายพัฒนาธุรกิจและปฏิบัติการ

นายโชคชัย เนียมรัตน์

รองกรรมการผู้จัดการ
สายบริการองค์กร

นายศราวุฒิ ทรัพย์มากมี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายธุรกิจเสาส่ง

นายรณกฤต ภิรมย์ภักดี

ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต

นายก่อพงศ์ เดชทวีประเสริฐ

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง

กรรมการบริหาร