คณะกรรมการบริหาร

นายธีรชัย ลีนะบรรจง

ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายการเงินและบัญชี

นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง

รองกรรมการผู้จัดการ
สายพัฒนาธุรกิจและปฏิบัติการ

นายรณกฤต ภิรมย์ภักดี

ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต

นายก่อพงศ์ เดชทวีประเสริฐ

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ