คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเจริญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น  โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีหลักปฏิบัติ 5 หมวด ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออก “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560” หรือ “Corporate Governance Code for Listed Companies 2017” (CG Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่จะสนับสนุนให้คณะกรรม การบริษัทนำไปปรับใช้ ซึ่งในการประชุมคณะกรรม การบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของบริษัท จำนวน 14 ข้อ ที่บริษัทเลือกใช้แตกต่างไปจากแนวปฏิบัติ โดยได้อธิบายเหตุผลคำชี้แจงถึงการปฏิบัติที่เลือกใช้แตกต่างไปไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

สำหรับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 (CG Code) ปี 2560

มีหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลัก คือ : 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 6  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น