มาตรฐานและรางวัล

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
UKAS Quality Management

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)