ผู้ถือหุ้น UWC อนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุน
ในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล

คุณวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการ (ที่ 4 จากขวา) ร่วมกับคุณธีรชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมทั้งคณะกรรมการบริษัท
บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ UWC จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 โดยที่ประชุมผุ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุน
ในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 3 โรง มูลค่ารวม 851.2 ล้านบาท  ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆนี้