เอื้อวิทยาจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น DIMET ตามมาตรา 100

UWC อาศัยอำนาจตามมาตรา 100 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น DIMET ณ บมจ. เอื้อวิทยา ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 โดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ ภายใต้มาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด และการประชุมได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเอกฉันท์อนุมัติทั้ง 2 วาระ คือ วาระแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 9 คน

และวาระการอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท