เอื้อวิทยา รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิก CAC

บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ UWC โดย ธีรชัย ลีนะบรรจง  (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ประจำปี 2562