UWC มั่นใจผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดเดินหน้าสร้างธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านไฟฟ้าและเสาเทเลคอมในต่างประเทศ

นายธีรชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ UWC เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยในรอบ 6 เดือนของปี 2563 มีกำไรขั้นต้น 59.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 295% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีขาดทุนขั้นต้น 79.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นการสร้างกำไรขั้นต้นติดต่อกันตั้งแต่ไตรมาส 1 ที่ผ่านมา  โดยมีผลจากความพยามยามปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น   จึงทำให้สามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าผลประกอบการได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดแล้ว ภายหลังการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา  เพื่อการสร้างผลประกอบการที่เป็นบวกโดยเร็วที่สุด   รวมทั้งด้วยการหยุดธุรกิจที่ไม่ธุรกิจหลัก (Non-Core Business) และไม่ทำกำไร  โดยงบการเงินไตรมาส 2 ของปี 2563 มีผลขาดทุนสุทธิ 163.88 ล้านบาท  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากการขายธุรกิจโรงไฟฟ้า ประมาณ 149 ล้านบาท   โดยมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 18.39 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากขาดทุน 79.34 ล้านบาทในไตรมาส 2 ของปีก่อน

สำหรับผลประกอบการรอบ 6 เดือนของปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 475.93 ล้านบาท ลดลง 23.5% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้จากโครงการเสาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคมลดลง 42%  จากการขอเลื่อนการรับสินค้าในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ยังไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามยอดผลิตในไตรมาส 2

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ และการขายธุรกิจโรงไฟฟ้าที่จะมีการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 สิงหาคมนี้ โดยที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) ให้จัดทำรายงานต่อผู้ถือหุ้นและมีความเห็นว่าการขายโรงไฟฟ้านี้มีความเหมาะสม จะส่งผลทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ และสามารถชำระหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด 300 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยได้ประมาณ 10 ล้านบาท  รวมทั้งสามารถลดอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นจาก 3.38 เหลือ เพียง 1.74 เท่า ทำให้ฐานะการเงินมีความแข็งแกร่ง  และมีศักยภาพในการสร้างธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคม ซึ่งจะสนับสนุนความสามารถในการทำกำไรและให้การเติบโตของบริษัทฯได้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร UWC กล่าวว่า นับจากนี้ บริษัทจะเดินหน้าสร้างผลประกอบการให้ดียิ่งขึ้น และเชื่อมั่นว่าจะสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคตอันใกล้นี้