THANK YOU

ท่านได้ทำการส่งเอกสารจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน UWC
ผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

ท่านจะได้รับอีเมล์ตอบกลับภายใน 2 วันทำการหลังจากวันที่ท่านส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์

หากท่านไม่ได้รับอีเมล์ยืนยัน หรือ ท่าน UPLOAD ส่งเอกสารไม่ครบตามที่กำหนด หรือ เอกสาร/ข้อมูลที่ท่านแจ้งเพื่อจองซื้อหุ้นไม่ถูกต้อง
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาการจัดสรรหุ้นตามสิทธิเฉพาะการจองหุ้นของผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้รับเอกสารในการจองซื้อหุ้นและหลักฐานการชำระเงินที่เสร็จสมบูรณ์ ในวันจองซื้อเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
และการจัดสรรจะเป็นไปตามเงื่อนไขในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนฯ