UWC ขายโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 โรง

UWC ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นโรงไฟฟ้าชีวมวล กับบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE เพื่อขายโรงไฟฟ้า จำนวน 3 โรง ประกอบด้วย บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน  ไบโอแมส จำกัด จังหวัดนครราชสีมา กำลังการผลิต 9.9 MW  บริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังการผลิต 9.5 MW  และบริษัท สตึก ไบโอแมส จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังการผลิต  7.5 MW โดยทั้ง 3 โรง มีกำลังการผลิตรวม 26.9 MW ในราคารวม 851 ล้านบาท โดยจะนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 และจะทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563